آدرس دفتر

اصفهان , خیابان فردوسی , بازار موبایل فردوسی , طبقه اول واحد 15

آدرس فروشگاه ۱

اصفهان ، خیابان فردوسی ، بازار موبایل طبقه اول ، واحد ۱۵ ، فروشگاه جم

تلفن پشتیبانی خرابی سایت

0913-8008-763

تلفن دفتر فروش

کد پستی

8144844441

پست الکترونیک

تلفن پشتیبانی فروش