آدرس شعبه اول

اصفهان-خیابان فردوسی-جنب بازار موبایل-فروشگاه همراه جم

آدرس شعبه دوم

اصفهان-خیابان گلستان-فدک مال-واحد C033

کد پستی

8144655548